ASINA E DIFUNDE: NON AO XUIZO CONTRA TRES MILITANTES COMUNISTAS

http://www.pcpe.es/formulario2010/index.php ------------------------------------------------------- detailpage

terça-feira, 1 de março de 2011

8 de marzo: Contra do capitalismo e o patriarcado

CARA AO SOCIALISMO!
O capitalismo decadente, en descomposición e en crise estrutural golpea á clase obreira a través dos gobernos de turno, que actúan como os seus consellos de administración, e faino implementando medidas para tentar de non ver reducida a súa taxa de ganancia (privatizacións, recortes sociais, aumento da idade de xubilación, abaratamento do despido, subvención ás cotas empresariais de seguridade social, etc).

Estas medidas inciden especialmente sobre as traballadoras que, como elo máis feble da cadea produtiva, viven instaladas na desigualdade e na sobreexplotación do mercado laboral:

- Discriminación salarial, representada nun salario medio feminino inferior nun 22 % respecto do masculino, sendo dun 37% menos entre as mozas e chegando a ser dun 50% entre as inmigrantes.

- Acoso sexual.

- Son mulleres máis do 77% dos empregados a tempo parcial.

- Traballan na economía mergullada máis dun millón de mulleres no estado español.

- A taxa de ocupación feminina é do 52,60 %, e o paro sitúase xa no 20,79% sendo entre as mulleres inmigrantes do 29% e nas mozas do 61%.

Como o manda o patriarcado,
as mulleres aturamos o traballo doméstico, as tarefas reproductivas e as de coidados, caseque
en exclusivo. Así, ademais de estar a entrar e a sair continuamente do mercado laboral entre os 25 e os 44 anos para coidar dos fillos, o 85% das excedencias para coidar dos familiares son solicitadas por mulleres. Deste xeito, alónxase do noso horizonte conquerir unha pensión pública que poida garantirnos unha vellez digna, e non de exclusión e pobreza. Pensións ligadas á permanenza no mercado laboral dun xeito ininterrumpido, con carreiras longas e estabeis, confrontan de xeito drástico coa realidade laboral das mulleres.

De feito, malia as cacareadas leis conciliadoras, é imposíbel para nós compatibilizar emprego, coidados e xubilación.

O patriarcado, coa división sexual do traballo, invisibiliza socialmente o traballo doméstico e de coidados. Coa construción,cultural e social, de dous xéneros con roles diferentes, facilítase a consideración do xénero feminino como de categoría humana e laboral inferior. A presenza secundaria da muller no mercado de traballo e o papel asignado no marco da familia patriarcal, como reprodutora da forza de traballo,

coloca ás traballadoras nunha situación especial de opresión e de exclusión social e da dependencia económica do home.

As traballadoras aturamos as consecuencias máis duras que a crise capitalista impón ao conxunto da clase obreira

. A necesaria resposta que debemos articular co conxunto da clase é para nós un dobre esforzo; pois a dobre xornada para conciliar emprego e reposición da forza de traballo repercute negativamente na nosa capacidade de intervención nas loitas obreiras e populares,dificultando a nosa imprescindibel participación na batalla contra o capitalismo e contra o patriarcado.

A única vía para enfrontar a crise capitalista é a loita por un proxecto revolucionario comprometido coa emancipación das mulleres, capaz de integrar a loita xeral da clase obreira polo socialismo e a loita específica polo fin do patriarcado.

Partido Comunista dos Pobos de España

www.pcpe.es

Colectivos da Mocidade Comunista

www.cjc.es