ASINA E DIFUNDE: NON AO XUIZO CONTRA TRES MILITANTES COMUNISTAS

http://www.pcpe.es/formulario2010/index.php ------------------------------------------------------- detailpage

quinta-feira, 11 de setembro de 2008

contra as 65 horas


ACTA DE CONSTITUCIO DE LA

CAMPANYA UNITÀRIA “NO A LA DIRECTIVA DE LES 65 HORES”


Este 9 de setembro, en Barcelona, na Casa da Soli, constituíuse a Campaña Unitaria “Non á Directiva das 65 horas”.participaron unhas 80 persoas, en representación de diferentes colectivos e organizacións así como a título individual. Entre os asistentes había representantes sindicais, de movementos sociais e de organizacións políticas da esquerda.asistiron representantes de CXT Catalunya, da *IAC (Intersindical Alternativa de Catalunya) e dos sindicatos que a integran (Intersindical?*CSC, *FTC, *CATAC, *USTEC-*STES), do sindicato *CO.BAS, do Sindicato Unitario, da Coordinadora Obreira Sindical (CORPO), de l?Organización de Traballadores *Zúric Seguros (*OTZA) e *EnConstrucció (*Telefónica). Tamén asistiron compañeiros de CNT-Joaquín *Costa e de CNT- **AIT. eran así mesmo delegados/se de *Telefónica, *TMB, *SEAT, Metro, *Indra, *IBM, *EDS, *Titan, *Magneti-*Marelli, *Frape, *Zúric Seguros e Parcos e Xardíns, representando a seccións sindicais dos sindicatos antes mencionadas e de CCOO. *Tamén participaron compañeiros/se de o Centro Social Autogestionado *Can Vías, de l?Asemblea Popular de Santos, do Encontro Alternativo de Novo Barrios, das Asembleas por unha vivenda digna de Sant Vicenç dels Horts e l?Hospitalet, do Colectivo *Kaosenlared, do Movemento d?Asembleas dos Institutos de Sabadell (*MAES), universitarios de l?UAB, compañeiros de l?Asemblea de Precarios/se de l?UAB, Mulleres Libertarias e a Coordinadora Outro Mundo é Posible de Sabadell. Entre as organizacións políticas, eran Adiante, *CAJEI, *Maulets -de Barcelona, Horta (València) e Ebro-, Corrente Roig, En Loita, *PsucViu, Revolta Global, Partido Comunista do Pobo de Catalunya (*PCPC), *PRT, *Asociació Socialismo XXI, Loita *Internacionalista, FRAGUA, Partido Humanista de Catalunya, *EUiA, O *Militante e *Clase contra *Clase.1.- L'asemblea constatou que o primeiro problema con que nos atopamos por loitar contra a Directiva é carencia de información que existe entre os traballadores e a cidadanía. Ademais, entre a xente que ten noticia, hai a sensación de que é unha cousa afastada que non nos afecta de xeito directo.Por este motivo, insistiuse por parte de diferentes compañeir@s que a primeira tarefa é informar sobre esta Directiva coa que nos van facer retroceder un século, legalizando xornadas de 10 e 12 horas diarias durante seis días á semana e desregulando a relacións laborais, posto que van facelo a través de pactos individuais empresario-traballador, por encima dos convenios e a representación colectiva.Explicouse á reunión que as Directivas, se se fan, é para ser aplicadas e que si se aproba esta, o seu impacto será inmediato. En primeiro lugar porque os empresarios poderán “importar” traballadores de países onde a prolongación de xornada sexa legalizada. Tamén porque sufriremos desde o principio a chantaxe de deslocalizacións aos países onde se implante a Directiva e porque os empresarios individuais non tardarán a aplicala, co amparo do Tribunal Europeo de Xustiza, aínda que a lei española non se modifique (como está sucedendo agora coa Directiva *Bolkenstein. A idea xeral da UE é, doutra banda, que a nova lexislación afecte de entrada aos sectores máis desprotexidos e que, transcorrido un período, se xeneralice ás novas xeracións de traballador@s.2.- É opinión común da reunión que a Directiva non é un ataque illado, senón unha peza -sen dúbida fundamental- da ofensiva xeneral da Europa do capital, da que forman parte, entre outras, a Directiva da Vergoña, os plans de Bolonia de privatización do ensino superior ou a Directiva de liberalización de servizos. Por isto a loita contra a Directiva se debe expor no marco global da loita contra a Europa do capital.3.- L'asemblea está dacordo na necesidade de elaborar un calendario propio e sostido de accións e actividades, cando menos, desde agora ata o día en que o Pleno do Parlamento europeo vote a proposta de Directiva (diferentes noticias sinalan que a proposta entrará ao Parlamento este mes de setembro e que se votará, se non pasa nada, dentro de tres meses, é dicir, decembro) .4.- Hai igualmente coincidencia en que unha parte fundamental do traballo se debe desenvolver no terreo sindical e ás empresas, pero que a campaña ha dir, sen dúbida, máis aló, incorporando os estudantes, os barrios e os diferentes movementos sociais, integrando os diferentes métodos de loita e creando un verdadeiro movemento contra a Directiva e a Europa do capital Tamén se expuxo que fai falta estender a campaña ás comarcas, posto que, ata agora, está basicamente limitado á área metropolitana de Barcelona. No marco da campaña, en cada territorio ou sector, os compañeir@s que a impulsan tomarán autónomamente as súas iniciativas. Así , compañeiros do baixo Llobregat teñen convocada reunión comarcal para os próximos días.5.- Tamén se expuxo a necesidade de coordinar a campaña cos compañeiros e compañeiras que se están mobilizando noutros lugares e concretamente aproveitar a próxima reunión do *FSE en Malmöe *para facelo a escala europea.6.- Xornada do 7 de outubro convocada pola CES. Hai coincidencia respecto ás desempregadas: Non respectaremos a limitación dos 5-15 minutos de CCOO *e UXT e pararemos o tempo necesario para facer asembleas onde se poida discutir, dunha banda, o significado da Directiva (no marco da ofensiva da Europa do capital e da crise económica), e doutra, os problemas específicos de cada empresa. Imos traballar para estender as protestas á Universidade e institutos e a preparar accións diversas. Compañeir@s dos sindicatos presentes na reunión explicaron que as súas organizacións solicitarán folga de 24 h. o día 7 por así ofrecer cobertura legal aos paros que superen os 15 minutos. Falouse tamén de preparar unha proposta de comunicado porque o poidan aprobar as asembleas, que denuncien a brutalidade da Directiva, que sinale que esta Directiva non é “negociable” senón que só procede a súa retirada e que, se non s e retirou, os sindicatos convoquen unha folga xeral europea o día que o Parlamento deba votar7.- O tema máis polémico da reunión foi que facer ante a manifestación que convocan *CCOO e UXT o 7 de Outubro pola tarde. Un grupo de compañeiros/sinalouse que non podemos deixar de participar nesta xornada, que é necesario aproveitala por traballar cara a todo un sector das bases de CCOO *e UXT e que, agora mesmo, non temos forza para convocar unha manifestación alternativa para este día. Ao mesmo tempo, outros compañeiros/expresáron que non van deixar, baixo ningún concepto, que ninguén os identifique cos aparellos sindicais de CCOO *e UXT, colaboradores dos plans patronais. Tras moita discusión, o acordo básico quedaría como segue: faremos unha convocatoria autónoma a manifestarnos, coas nosas propias consignas, cun percorrido coincidente co da manifestación “oficial”; se temos xente abondo nos poremos diante; no caso contrario, deixaremos un espazo suficientemente grande por quedar en todo momento perfectamente diferenciados.8.- Convócase reunión aberta das COMISIÓNS DE TRABALLO (PROPAGANDA E ACCIÓNS) O vindeiro martes DÍA 16 DE SETEMBRO A Las 19 H. na CASA DA *SOLI.9.- A PRÓXIMA REUNIÓN XERAL terá lugar o DÍA 25 DE SETEMBRO, xoves (a confirmar o lugar).NOTA: Os compañeiros de CXT Catalunya comunicaron na reunión que transmitirán os acordos á Plenaria que teñen o día 23 e que as súas organizacións territoriais decidirán. Outros compañeir@s tamén as trasladarán aos seus colectivos. *CNT-Joaquín Costa parece que non formarán parte da Campaña.
ACTA DE CONSTITUCIO DE LA

CAMPANYA UNITÀRIA “NO A LA DIRECTIVA DE LES 65 HORES”

Aquest 9 de setembre, a Barcelona, a la Casa de la Soli, s’ha constituït la Campanya Unitària “No a la Directiva de les 65 hores”.

Han participat unes 80 persones, en representació de diferents col·lectius i organitzacions així com a títol individual. Entre els assistents hi havia representants sindicals, de moviments socials i d’organitzacions polítiques d’esquerra.

Han assistit representants de CGT Catalunya, de la IAC (Intersindical Alternativa de Catalunya) i dels sindicats que la integren (Intersindical–CSC, FTC, CATAC, USTEC-STES), del sindicat CO.BAS, del Sindicat Unitari, de la Coordinadora Obrera Sindical (COS), de l’Organització de Treballadors Zurich Assegurances (OTZA) i EnConstrucció (Telefónica). També han assistit companys de CNT-Joaquín Costa i de CNT-AIT. Hi eren així mateix delegats/es de Telefónica, TMB, SEAT, Metro, Indra, IBM, EDS, Titan, Magneti-Marelli, Frape, Zurich Assegurances i Parcs i Jardins, representant a seccions sindicals dels sindicats abans esmentades i de CCOO. També han participat companys/es del Centre Social Autogestionat Can Vies, de l’Assemblea Popular de Sants, de la Trobada Alternativa de Nou Barris, de les Assemblees per un habitatge digne de Sant Vicenç dels Horts i l’Hospitalet, del Col·lectiu Kaosenlared, del Moviment d’Assemblees dels Instituts de Sabadell (MAES), universitaris de l’UAB, companys de l’Assemblea de Precaris/es de l’UAB, Dones Llibertàries i la Coordinadora Un Altre Món és Possible de Sabadell. Entre les organitzacions polítiques, hi eren Endavant, CAJEI, Maulets -de Barcelona, Horta (València) i Ebre-, Corrent Roig, En Lluita, PsucViu, Revolta Global, Partit Comunista del Poble de Catalunya (PCPC), PRT, Asociació Socialisme XXI, Lluita Internacionalista, FARGA, Partit Humanista de Catalunya, EUiA, El Militante i Clase contra Clase.

1.- L’assemblea ha constatat que el primer problema amb què ens trobem per lluitar contra la Directiva és la manca d’informació que existeix entre els treballadors i la ciutadania. A més, entre la gent que en té notícia, hi ha la sensació que és una cosa llunyana que no ens afecta de manera directa.

Per aquest motiu, s’ha insistit per part de diferents companys/es què la primera tasca és informar sobre aquesta Directiva amb la que ens volen fer retrocedir un segle, legalitzant jornades de 10 i 12 hores diàries durant sis dies a la setmana i desregulant la relacions laborals, ja que volen fer-ho a través de pactes individuals empresari-treballador, per sobre dels convenis i la representació col·lectiva.

S’ha explicat a la reunió que les Directives, si es fan, és per ser aplicades i que si s’aprova aquesta, el seu impacte serà immediat. En primer lloc perquè els empresaris podran “importar” treballadors de països on la prolongació de jornada hagi estat legalitzada. També perquè patirem des del principi el xantatge de deslocalitzacions als països on s’hagi implantat la Directiva i perquè els empresaris individuals no trigaran a aplicar-la, amb l’empara del Tribunal Europeu de Justícia, encara que la llei espanyola no s’hagi modificat (com està succeint ara amb la Directiva Bolkenstein). La idea general de la UE és, d’una altra banda, que la nova legislació afecti d’entrada als sectors més desprotegits i que, transcorregut un període, es generalitzi a les noves generacions de treballadors/es.

2.- És opinió comuna a la reunió que la Directiva no és un atac aïllat, sinó una peça –sens dubte fonamental- de l’ofensiva general de l’Europa del capital, de la que formen part, entre altres, la Directiva de la Vergonya, els plans de Bolonya de privatització de l’ensenyament superior o la Directiva de liberalització de serveis. Per això la lluita contra la Directiva s’ha de plantejar en el marc global de la lluita contra l’Europa del capital.

3.- L’assemblea està d’acord en la necessitat d’elaborar un calendari propi i sostingut d’accions i activitats, si més no, des d’ara fins al dia en què el Ple del Parlament europeu voti la proposta de Directiva (diferents notícies assenyalen que la proposta entrarà al Parlament aquest mes de setembre i que es votarà, si no passa res, al cap de tres mesos, és a dir, desembre) .

4.- Hi ha igualment coincidència en què una part fonamental del treball s’ha de desenvolupar en el terreny sindical i a les empreses, però que la campanya ha d’anar, sens dubte, més enllà, incorporant els estudiants, els barris i els diferents moviments socials, integrant els diferents mètodes de lluita i creant un veritable moviment contra la Directiva i l’Europa del capital També s’ha plantejat que cal estendre la campanya a les comarques, ja que, fins ara, està bàsicament limitat a l’àrea metropolitana de Barcelona. En el marc de la campanya, en cada territori o sector, els companys/es que la impulsen prendran autònomament les seves iniciatives. Així , companys del Baix Llobregat tenen convocada reunió comarcal per als pròxims dies.

5.- També s’ha plantejat la necessitat de coordinar la campanya amb els companys/es que s’estan mobilitzant en altres llocs i concretament aprofitar la propera reunió del FSE a Malmöe per fer-ho a escala europea.

6.- Jornada del 7 d’octubre convocada per la CES. Hi ha coincidència respecte a les aturades: No respectarem la limitació dels 5-15 minuts de CCOO i UGT i cridarem a parar el temps necessari per fer assemblees on es pugui discutir, d’una banda, el significat de la Directiva (en el marc de l’ofensiva de l’Europa del capital i de la crisis econòmica), i d’una altra, els problemes específics de cada empresa. Cridarem a estendre les protestes a la Universitat i instituts i a preparar accions diverses. Companys dels sindicats presents a la reunió han explicat que les seves organitzacions sol·licitaran vaga de 24 h. el dia 7 per així oferir cobertura legal a les aturades que superin els 15 minuts. S’ha parlat també de preparar una proposta de comunicat perquè el puguin aprovar les assemblees, que denuncií la brutalitat de la Directiva, que assenyali que aquesta Directiva no és “negociable” sinó que només procedeix la seva retirada i que, si no s’ha retirat, cridi als sindicats a convocar una vaga general europea el dia que el Parlament hagi de votar

7.- El tema més polèmic de la reunió ha estat què fer davant la manifestació que convoquen CCOO i UGT el 7 d’Octubre a la tarda. Un grup de companys/es ha assenyalat que no podem deixar de participar en aquesta jornada, que és necessari aprofitar-la per treballar cap a tot un sector de les bases de CCOO i UGT i que, ara mateix, no tenim força per convocar una manifestació alternativa per aquest dia. Al mateix temps, altres companys/es han expressat que no volen, sota cap concepte, que ningú els identifiqui amb els aparells sindicals de CCOO i UGT, col·laboradors dels plans patronals. Després de molta discussió, l’acord bàsic hauria quedat com segueix: farem una convocatòria autònoma a manifestar-nos, amb les nostres pròpies consignes, amb un recorregut coincident amb el de la manifestació “oficial”; si tenim prou força ens posarem davant; en cas contrari, deixarem un espai suficientment gran per quedar en tot moment perfectament diferenciats.

8.- Es convoca reunió oberta de les COMISSIONS DE TREBALL (PROPAGANDA I ACCIONS) EL PROPER DIMARTS DIA 16 DE SETEMBRE A LES 19 H. A LA CASA DE LA SOLI.

9.- La PROPERA REUNIÓ GENERAL tindrà lloc el DIA 25 DE SETEMBRE, dijous (a confirmar el lloc).

NOTA: Els companys de CGT Catalunya han comunicat en la reunió que transmetran els acords a la Plenària que tenen el dia 23 i que les seves organitzacions territorials decidiran. Altres companys/es també les portaran als seus col·lectius. CNT-Joaquín Costa sembla que no formaran part de la Campanya.