ASINA E DIFUNDE: NON AO XUIZO CONTRA TRES MILITANTES COMUNISTAS

http://www.pcpe.es/formulario2010/index.php ------------------------------------------------------- detailpage

domingo, 29 de junho de 2008

campaña (cartaz e panfleto)NON Á DIRECTIVA DA VERGOÑA
A directiva da Unión Europea para deportar masivamente aos migrantes
É ILEGAL, pois viola o Dereito Internacional, que está porriba de calquera norma ou directiva rexional. Porque viola a
Convención sobre Dereitos do Neno.
É CRIMINAL, pois confina e aílla a inmigrantes pobres e a rapaces en inhumanos Guantánamos ou campos de
concentración durante 18 meses. Mesmo prohíbe entradas legais de migrantes no territorio UE por espacio de 5 anos.
É INMORAL E CÍNICA, porque criminaliza ás mulleres e homes que fuxen desesperad@s dos países empobrecidos,
saqueados ou bombardeados polo imperialismo europeo e ianqui.
Traballador@ inmigrante, defende os teus dereitos. Organízate e loita.
Traballador@ galeg@, non te confundas de enimigo: fumos e somos un povo de emigrantes. Elas e eles non nos rouban
o traballo. Son os capitalistas quen os usan para roubarlles e roubarnos, e saciar a sua cobiza de máximos beneficios a
costa da necesidade e a penuria de tod@s, @s de dentro e @s de fora.
NATIVA OU ESTRANXEIRA, A MESMA CLASE OBREIRA!!!
NON Á DIRECTIVA DA VERGOÑA!!!

La directive de l'Union Européenne pour la déportation massive d'immigrants est:
ILLEGALE, car elle viole le Droit International qui est supérieur à n'importe quelle normative ou directive régionale. ILLEGALE
car elle viole la Convention Internationale des Droits de l'Enfance.
CRIMINELLE, car elle confine et isole des immigrants pauvres et des enfants dans d'inhumains guantanamos ou des camps de
concentration pendant 18 mois. Elle interdit même leur retour légal sur le territoire de l'U.E. pour espace de 5 ans.
IMMORALE et CINIQUE car elle criminalise des femmes et des hommes que le désespoir emmène à fuir des pays appauvris, pillés
ou bombardés par l'impérialisme européen ou yankee.
Travailleur immigré, défend tes droits! Organise-toi et lutte
Travailleur galicien, ne te trompe pas d'ennemi: nous fûmes et sommes un peuple d'émigrants. Les immigrants ne nous volent pas
notre travail. Ce sont les employeurs qui usent les immigrés afin de les exploiter et nous exploiter nous-même, afin de satisfaire leur
soif de bénéfices toujours plus grands sur notre dos, tirant profit des besoins et pénuries de tous les travailleurs, qu'ils soient d'ici ou
d'ailleurs.
NATIVE OU ETRANGERE, NOUS SOMMES LA MEME CLASSE OUVRIERE!!!
NON A LA DIRECTIVE DE LA HONTE!!!

The EU directive for the inmigrants massive deportation, is:
An ILLEGAL one, for it violates the International Law which is top to any regional regulation.
An ILLEGAL one, for it violates the Convention on Child's Rights.
CRIMINAL, for it lays down an 18month detention of poor immigrants and children in guantanamos or concentration
camps, and even bans their legal re-entry to european territory for 5 years.
IMMORAL AND CYNICAL, for it criminalizes the women and men who runs out from the impoverished, plundered
or shelled by the european and yankee imperialism countries.
Inmigrated worker, defends your rights, associate and mobilize you!
Galician worker, inmigrant one is not your ennemy. We were and we are an emigrant people . The immigrants do not
steal our work from us. They are the capitalists businessmen who use the immigrated ones in order to exploit them and
to exploit us, in order to increase the profits of the big capital;who extracts profit from all the workers's needs and
desperation.
NATIVE OR FOREIGN, WE ARE THE SAME WORKING CLASS!!!
NOT TO THE SHAMEFUL directive!!!!

Comunistasdagaliza
@gmail.com